Carlyle, Thomas, 33 Ampton Street:
Carlyle, Thomas, 33 Ampton Street: