Ship lying just below London Bridge
Ship lying just below London Bridge